Mỗi Ngày Nghe Tụng Kinh Phật Này Tiền Tài Tự Nhiên Đến May Mắn Bình An Cả Ngày

Trích từ kinh Tụng hằng ngày - Tổng vừa lòng 49 bài bác kinh căn bạn dạng của hai truyền thống lịch sử Phật giáo Bắc tông với Nam tông.


Nghi thức tụng kinh từ tâm

 1. Bát-nhã trọng điểm Kinh

2-a. Niệm Phật A-di-đà (hoặc bài 2-b)

2-b. Niệm Phật Bổn Sư (hoặc bài 2-a)

3. Xướng Lễ

4-a. Mấy Điều tiệm Tưởng (hoặc bài xích 4-b)

4-b. Tiệm Chiếu Thực tại (hoặc bài xích 4-a)

5. Sám Nguyện (chọn một trong các tám bài):

a) Sám Mười Nguyện

b) Sám Quy Mạng

c) Sám Quy Y

d) Sám Quy Nguyện

đ) Sám Tu Tập

e) Sám Tu Là gốc Phúc

f) Sám Hồng Trần

g) Sám Tống Táng

6. Hồi hướng Công Đức

7. Lời Nguyện Cuối

8. Đảnh Lễ ba Ngôi Báu

 

1. BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán từ bỏ Tại thực hành thực tế trí tuệ,

Bát-nhã ba-la-mật sáng sủa ngời,

Bấy giờ Bồ-tát tiệm soi,

Thấy rằng năm uẩn tía đời mọi không. O

Vượt tất cả các vòng khổ ách,

Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!

Sắc nào bao gồm khác gì không,

Không nào khác sắc, sắc đẹp không vốn đồng. O

Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,

Tánh chân không những pháp viên thành

Thảy gần như chẳng diệt, chẳng sanh,

Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.O

Trong chân không chẳng hề có sắc,

Chẳng thọ, tưởng, hành, thức vào không.

Bạn đang xem: Mỗi ngày nghe tụng kinh phật này tiền tài tự nhiên đến may mắn bình an cả ngày

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, mùi hương không còn. O

Không nhãn thức mang đến không ý thức,

Không vô minh hoặc hết-vô-minh,

Không điều già chết chúng sanh,

Hết già, hết chết thực tâm cũng không.

Không trí huệ cũng không bệnh đắc,

Bởi tất cả gì là nơi đắc đâu.

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,

Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,

Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,

Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,

Xa lìa mộng tưởng hòn đảo điên,

Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O

Bát-nhã ấy cụ thể trí tuệ,

Mà tía đời chư Phật nương qua,

Bồ-đề vô thượng hội chứng ra,

Nên coi Bát-nhã ba-la-mật là: O

Lời thần chú sâu sát bậc nhứt,

Lời chú thần rất mực quang minh,

Chú thần cao thâm anh linh,

Là lời thần chú thực lòng cao siêu.

Xem thêm: Bỉm Tã Quần Bobby Size L 68 Miếng Cải Tiến Mới (Cho Bé 9, Bỉm Tã Quần Bobby Size L 68 Miếng (9

Trừ kết thúc được đều điều nhức khổ,

Đúng như vầy muôn thuở không sai.

Ngài tức tốc tuyên nói chú này,

Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O

 Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 lần) OOO

Nghi thức lạy sám hối hận 35 vị Phật

2. A) NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG

(Hoặc đọc bài 2-b)

A-di-đà Phật sắc đẹp thân vàng,

Tướng xuất sắc không gì thể sánh ngang.

Mắt biếc lắng vào trùm bốn biển,

Tu-di bùng cháy ngập hào quang.

Trong ánh quang quẻ minh vô số Phật,

Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.

Bốn mươi tám nguyện vì chưng sanh chúng,

Chín nhiều loại noi đường, bến giác sang. O

 

Nam-mô Tây Phương cực Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. O

Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O

Nam-mô Quán thế Âm Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Đại núm Chí Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Địa Tạng vương vãi Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô tịnh tâm Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần) OOO

 

2-B) NIỆM PHẬT BỔN SƯ VÀ THÁNH CHÚNG

(Hoặc đọc bài xích 2-a)

Đại từ đại ảm đạm chúng sinh,

Đại hỉ đại xả cứu muôn loài,

Tướng Phật trang nghiêm, hào quang quẻ toả,

Chúng bé kính lễ, hướng trọng tâm về. O

 

 Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh đổi mới Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, nỗ lực Tôn. O

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (18 lần) O

Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô A-na-luật Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Pháp Hội Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần) OO

 

3. XƯỚNG LỄ

(Chủ lễ xướng hồng danh Phật với Bồ-tát, đại chúng cùng lạy)

 Nhất trọng điểm đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng thường xuyên trụ vào mười phương. (1 lạy) O

Nhất trung khu đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Trí Văn- thù-sư-lợi. (1 lạy) O

Nhất trung tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Hạnh Phổ nhân hậu Vương. (1 lạy) O

Nhất trung khu đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Bi Quán thế Âm. (1 lạy) O

Nhất trung tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 lạy) O

Nhất chổ chính giữa đảnh lễ những vị tổ sư qua những thời đại từ bỏ Ấn Độ mang đến Việt Nam. (1 lạy) O

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vẽ trang trí lọ hoa đơn giản đẹp

 • Bikini siêu nhỏ và siêu mỏng

 • Ảnh gái xinh khỏa thân 100%

 • Ghim trên gái xinh gợi cảm 2019

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.