\

Giải bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7

... Sáng ngày qua ăn sáng 5) từng ngày dành nhiều thời gian để học tập giờ Anh 6) bạn anh trai tất cả phải không? ...

Bạn đang xem: Giải bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7


*

... bài xích tập xẻ trợ Nâng cao giờ Anh 12 PHRASAL VERBS Page 10 ) Oh, darling, would you (fasten) _ my buttons, please? I’ve just put nail varnish on and it’s still wet 11 ) If you’d ... 10 ) I offered khổng lồ help her but she said, “No, thanks.” (turned) Nguyễn Đức Hưng** - Marie Curie School  : 0 912 . 883 .19 0 / tiens_leader2 810
yahoo.com ... Words given to rewrite the following sentences so that they contain a phrasal verb and keep the same meaning lớn the 1st sentence 1) My father hasn’t smoked for over three years now (gave) ...
*

... Since we came khổng lồ Mongolia A All are correct B eaten C tasted D had bài tập bửa trợ Nâng cao tiếng Anh 12 UNIT 12 (WATER SPORTS) / chạy thử Nguyễn Đức Hưng** - Marie Curie School Printable at...
*

... bài tập bổ trợ & Nâng cao tiếng Anh trung học phổ thông * Tenses - My brother 6) Is this your first visit khổng lồ France? (ever) - Have to France before? ... (apologise) - I"d like your birthday 8) It took me hours to lớn get the car started (spent) - I the oto started 9) The film was so good that Henry wanted to see it again (such) - It ... & looking for (3) I wander around looking at each (4) , and asking about (5) Many (6) on sale are less (7) than those in high-street shops, though the (8) is not always as good...
*

... (B) are (C) difference types of (D) dunes 2) (A) Sahara (B) is named (C) after Simpson (D) in 192 9 3) Space (A) seem khổng lồ have (B) no limit (C) in the (D) desert 4) (A) Rabbit are one of the agents ... Plants provide essential foods and can also be used in medicines If species 7) _ extinct, their potential value will never be known The scale of destruction is enormous Swamps, forests, grasslands ... Been destroyed Coral reefs, called the forests of the ocean because they are so rich in life, are 9) _ around the world We must limit the damage to lớn habitats now 10) _ they remain a valuable...
*

... Nhũg câu sau thanh lịch tiếng Anh) : Chị cô cao to cô chúng bị lạc mặt đường Xin vui mừng cho đường mang đến nhà g axe lửa họ sống từ thời điểm năm 1 986 Tôi học tập tiếng Anh năm Tommy có rất nhiều tiền, anh không nhiều Martin như thể ... Became hungrily after a very hardly-working day Cao is the most tall boy in his class Nobody is not as tall as him I’ve got less books than hers 10 hanh hao is more pretty than her friends She’s the ... Geography teaches me about not (5) ……………… My own country but all the neighbouring (6) ……………… & the world in general From (7) …………… York (8) …………… Tokyo I hve heard much about fuji-san or (9)...
... 10/10 …………………… 22/12……………………… 7/ 5 ………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 ………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại hợp lý và phải chăng 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… A It’s on April , 27 th B Today is April 23rd C ... Are you talking khổng lồ ? Why are you unhappy ? 10 Which class are you in ? g About 7km h It’s bigger i 78 Hoang Hoa Tham Street j 13 years old VIII Em mang lại từ trái nghĩa trường đoản cú sau new ………… far …………… ... A Why did Trang go to the dentist last week? 47 b Why was Trang went lớn the dentist last week? a We eated breakfast at 7. 30 b We ate breakfast at 7. 30 a phái nam is worried because he has lớn see the...
... Eating eat walk speaking nhảy đầm EXERCISE 10 talk sitting up sleeping VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn chi phí eating getting up EXERCISE 11 Mai’s father used khổng lồ drink too much wine ... Course I’d lượt thích it lớn stop raining It’s a pity you didn’t ask her how to xuất hiện the box EXERCISE 19 Rewrite the following using a WISH construction Vi ết lại câu sau cách áp dụng câu cùng với WISH I’m ... Khổng lồ ………… (eat) Vietnamese food now She finally got accustomed lớn …………… (get up) early EXERCISE 11 Arrange the words given into a full sentences bố trí từ đến sẵn thành câu vừa đủ Mai’s father...
... Garden a in b at c on b play c plays 19 He learns … badminton a playing trăng tròn In American , soccer is the usual word for … a volleyball b football c basketball Đáp án b 2.b 3.a 4.a 5.b a 7. c 8.b 9.a ... Shelves on the … have math and science books a left b middle c back In physical Education, he learn … volleyball a playing b play c to lớn play 10 … is my favorite subject at school because I love ... Plants a Math b Biology c History b class c period 11 We have four today a classes 12 The class … at o’clock in the morning a start b starts c ends 13 … you go to bed ? – at half past ten a What b...
... A volleyball b football c basketball Đáp án b 2.b 3.a 4. a 5.b a 7. c 8.b 9.a 10.a 11.c 12.a 13.a 14.

Xem thêm:

b 15.b 16.c 17. a 18.a 19.a 20.b bài 2: They … some snack at the moment a have b is having c having ... Father a at 16 Students have two … each day a 20- minutes breaks 17 The United States’ library of Congress is one of the … libraries in the world a larger b largest c larger than b This c that ... Pleased 20 Hurrah ! we’ll have a day this week a on b off Đáp án 1.b 2.b 3.b 4. a A 6.c 7. a 8.a 9.a 10.b 11.a 12.b 13.c 14. a 15.c 16.b 17. b 18.a 20.b c of ...

Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực Tiếng Anh lớp 12 chương trình Thí điểm theo form năng lực ngoại ngữ 6 bậc Đề hàng đầu


... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH - ĐỀ MINH HỌA SỐ KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ: NGHE HIỂU, ĐỌC HIỂU, VIẾT, NÓI (Dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành Chương trình ... Story in about 10 0 - 12 0 words Write your answer on the answer sheet ***** over OF thử nghiệm ***** 16 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH - ĐỀ MINH HỌA SỐ KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ: NÓI (Dành ... điểm 19 F 24 F 14 B trăng tròn T 25 T 15 C 16 B 21 F 22 T 10 17 A 23 T 18 D SECTION 3: WRITING demo TỔNG ĐIỂM: 25 ĐIỂM Phần 1: 10 điểm Phần 2: 15 điểm hướng dẫn tiến công giá: Phần 1: Viết thư (80 - 10 0 từ)...

Đề thi minh hoạ nhận xét năng lực Tiếng Anh lớp 12 chương trình Thí điểm theo khung năng lực nước ngoài ngữ 6 bậc Đề số 2


... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH - ĐỀ MINH HỌA SỐ KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ: NGHE HIỂU, ĐỌC HIỂU, VIẾT, NÓI (Dành cho học sinh lớp 12 xong xuôi Chương trình ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH - ĐỀ MINH HỌA SỐ KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ: NÓI (Dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành Chương trình tiếng Anh thí điểm cung cấp Trung học Phổ thông) SECTION ... điểm biện pháp xác 0 0 .2 0 .2 0.4 0.4 0 .6 0 .6 0.8 0.8 1.0 1.0 0 .2 0.4 0 .6 0.8 1.0 0 0 .2 0 .2 0.4 0.4 0 .6 0 .6 0.8 0.8 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 2. 0 2. 5 0.5 1.0 1.5 2. 0 2. 5 0.5 1.0 1.5 2. 0 2. 5 0.5 1.0 1.5 2. 0...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8