CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP

Tổng vừa lòng 200 hễ tự phổ biến được thực hiện các tuyệt nhất trong tiếng Anh tiếp xúc.

Bạn đang xem: Các động từ thường gặp

healthforinsure.com - Hệ thống học giờ đồng hồ Anh giao tiếp cho tất cả những người bắt đầu bước đầu hoặc đôi mắt gốc.

*

102. Lie /laɪ/ nói xạo103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận104. Watch /wɑʧ/ xem105. Raise /reɪz/ nâng cao106. Base /beɪs/ dựa trên107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng108. Break /breɪk/ làm cho vỡ109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích110. Learn /lɜrn/ học tập hỏi111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ113. Grow /groʊ/ mập lên114. Clayên ổn /kleɪm/ tuyên bố115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo116. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ117. Cut /kʌt/ giảm bỏ118. Form /fɔrm/ hình thành119. Stay /steɪ/ nghỉ ngơi lại1đôi mươi. Contain /kənˈteɪn/ chứa121. Reduce /rəˈdus/ giảm122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập123. Join /ʤɔɪn/ ghép124. Wish /wɪʃ/ muốn125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được126. Seek /sik/ tra cứu kiếm127. Choose /ʧuz/ chọn128. Deal /dil/ xử lý129. Face /feɪs/ đối mặt130. Fail /feɪl/ thất bại131. Serve sầu /sɜrv/ phục vụ132. End /ɛnd/ kết thúc133. Kill /kɪl/ giết134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra135. Drive /draɪv/ lái xe136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ thay mặt đại diện cho137. Rise /raɪz/ tăng lên138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận139. Love sầu /lʌv/ yêu thương140. Pichồng /pɪk/ nhặt lên141. Place /pleɪs/ đặt, để142. Argue /ˈɑrgju/ trực rỡ cãi143. Prove sầu /pruv/ bệnh minh144. Wear /wɛr/ nhóm, mặc145. Catch /kæʧ/ bắt lấy146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức147. Eat /it/ ăn148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào150.

Xem thêm: Các Kiểu Tóc Bấm Dễ Thương 'Hot Trend' Năm 2021, Những Kiểu Tóc Bấm Gãy Và Cách Chăm Sóc

Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu151. Arrive /əˈraɪv/ đến152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ cứng cáp chắn153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào154. Plan /plæn/ lên kế hoạch155. Pull /pʊl/ kéo156. Refer /rəˈfɜr/ kể tới157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động158. Relate /rɪˈleɪt/ tất cả liên quan159. Affect /əˈfɛkt/ tác động tới160. Cthất bại /kloʊs/ đóng góp lại161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định162. Manage /ˈmænəʤ/ cai quản lý163. Thank /θæŋk/ cảm ơn164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được167. chú ý /noʊt/ ghi lại168. Forget /fərˈgɛt/ quên169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng170. Wonder /ˈwʌndər/ từ hỏi171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu đựng khổ174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt176. Suppose /səˈpoʊz/ giả sử177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định179. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế180. Listen /ˈlɪsən/ nghe181. Save /seɪv/ giữ giữ182. Tend /tɛnd/ gồm xu hướng183. Treat /trit/ đối xử184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát185. Share /ʃɛr/ phân chia sẻ186. Remove /riˈmuv/ một số loại bỏ187. Throw /θroʊ/ ném188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích191. Force /fɔrs/ bắt buộc192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ193. Admin /admin/ vượt nhận194. Assume /əˈsum/ mang lại rằng195. Smile /smaɪl/ mỉm cười196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn chỉnh bị197. Replace /ˌriˈpleɪs/ gắng thế198. Fill /fɪl/ đậy đầy199. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao200. Mention /ˈmɛnʃən/ kể tới